Contact

Tam Duc Traditional Medical Clinic

Email: infortamduc@gmail.com

Website: http://tamductmc.com

Phone: (84) 8 2244 2042 - Hotline: 0903 812 321

Address

Online Support
Skype chat, instant message
PK. Tâm Đức
Skype chat, instant message
Mr. Philipp
Skype chat, instant message
Mr. Jimi-N
Review
Linh mục Nguyễn Văn Niệm
Cách đây đúng hai tháng...
Mr :Đỗ Khung
Xin cám ơn Bác sĩ Tâm...
TVBZ28
I was in pain
view more